Lastest Services
งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น


งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น(Chiller)และหอระบายความร้อน (Cooling)   อ่านต่อ

ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด


งานติดตั้ง Supportและรางไฟ, งานลากสายเมน   อ่านต่อ

T-ONE Site


งานฝังท่อสายล่อฟ้าและงานเดินสายระบบกราวด์   อ่านต่อ

กระทิงแดง


ติดตั้งท่อเมนห้อง Fire Pump   อ่านต่อ

Silo System


งานประกอบและติดตั้งระบบไซโล   อ่านต่อ

EGO Sport


งานระบบไฟฟ้าและโรงงาน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   อ่านต่อ


งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ากำลัง

บริษัทเป็นผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า บริการด้าน งานออกแบบ ติดตั้งระบบ ซ่อมบำรุงไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าโรงงาน ทุกประเภท อาทิเช่น

งานออกแบบติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม
งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
งานพัฒนาระบบมาตราฐานในการปฏิบัติงานในโรงงานทุกประเภท
งานออกแบบ ติดตั้ง ประกอบ ตู้สวิทซ์บอร์ด MDB ตู้คอนโทรล
งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำทุกขนาด
งานระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
งานจัดหาชิ้นส่วนและอะไหล่ไฟฟ้า
งานบริการด้านระบบไฟฟ้ากำลัง

งานติดตั้งเรียบร้อย อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่างๆ สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรา บุหรี่ เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้วย
อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่างๆ สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรา บุหรี่ เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้วย เริ่มงาน
อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ผลิตในโรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรือเขตที่มีความเจริญต่างๆ สินค้าพวกนี้มักเป็นสิ่งอุปโภคบริโภคและสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง เครื่องนุ่งห่ม สุรา บุหรี่ เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้วย ระบบไฟฟ้า