Lastest Services
งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น


งานระบบไฟฟ้าของน้ำเย็น(Chiller)และหอระบายความร้อน (Cooling)   อ่านต่อ

ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด


งานติดตั้ง Supportและรางไฟ, งานลากสายเมน   อ่านต่อ

T-ONE Site


งานฝังท่อสายล่อฟ้าและงานเดินสายระบบกราวด์   อ่านต่อ

กระทิงแดง


ติดตั้งท่อเมนห้อง Fire Pump   อ่านต่อ

Silo System


งานประกอบและติดตั้งระบบไซโล   อ่านต่อ

EGO Sport


งานระบบไฟฟ้าและโรงงาน บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   อ่านต่อ


งานระบบออโตเมชัน SCADA

ออกแบบและพัฒนาระบบออโตเมชัน ระบบ SCADA ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ โรงงานผลิตอาหาร โรงานผลิตสี โรงงานเกี่ยวกับ เคมีคอลต่าง ๆ และโรงงานประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย ดูแลระบบให้ตั้งแต่เริ่มต้น และจัดหาอุปกรณ์ จนสามารถใช้งานได้จริง  โดยทีมงาน มืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง

SmartBatchingPlant ระบบ SCADA
SCADA ย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition หมายถึง “ระบบ” ที่มีการ
- รวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆ (Collection of information)
- ส่งไปที่ศูนย์ควบคุม (Transferring data to a central site)
- วิเคราะห์และประมวลผล (Analyze for data processing) ซึ่งหมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์หรือ PLC (Programmable Logic Control) มาช่วย
- ส่งผลไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบได้ (Control)
- แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ (Monitor)

SCADA จึงหมายถึง “ระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม” จากคำจำกัดความดังกล่าวจึงเห็นว่า SCADA ต้องประกอบด้วย
1. มีศูนย์กลาง (Master Station) และสถานีลูกข่าย (Slave Station) หลายๆแห่ง
2. รับส่งข้อมูลและประเมินผล (Data Processing) ด้วยระบบดิจิตอลผ่านคอมพิวเตอร์
3. รับข้อมูลและสั่งผ่านระบบ PLC เพื่อให้สั่งการทำงานอัตโนมัติแบบโปรแกรมล่วงหน้าได้
4. การติดต่อระหว่างเครือข่ายอาจใช้ระบบสายหรือไร้สาย (เช่นวิทยุ) ก็ได้
5. มีจอแสดงผลโต๊ะควบคุม (Control Desk) และแผงไฟแสดงการทำงาน (Mimic Panel)

การสร้างเครือข่ายการควบคุม
     ดังที่กล่าวมา SCADA คือโครงร่าง (Configuration) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ PLC ต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่าย (Network) เพื่อรายงานข้อมูล (Data) มายังศูนย์กลาง และรับคำสั่งจากศูนย์ไปปฏิบัติที่หน้างาน ณ จุดต่างๆ เนื่องจาก SCADA จะกินความหมายถึงจุดปฏิบัติงานหลายๆจุด และมีการส่งสัญญาณระยะไกลๆ จึงต้องมีโมเด็ม และหรืออินพุต-เอาต์พุตระยะไกล (Remote I/O) เข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย

 

Crusher Plant

โครงร่างของระบบ SCADA มีได้สองแบบใหญ่ คือ
1. แบบสถานีแม่กับสถานีแม่ (Peer to Peer)
2. แบบสถานีแม่กับสถานีลูก (Master to Slave)

ระบบ SCADA ส่วนใหญ่จะเป็นระหว่างสถานีแม่กับสถานีลูก มีแบบต่างๆ คือ
1. แบบ Master และ Slave ต่อเชื่อมกันแบบดาว (Star)
2. แบบ Master และ Slave ต่อเชื่อมกันแบบ Multi-point

เครือข่ายการสื่อสาร
    รูปแบบของการเชื่อมโยงการสื่อสารที่ง่ายและมีปัญหาน้อยที่สุด คือ การเชื่อมโยงแบบจุดต่อจุด (Point to Point) โดยมีการเชื่อมโยงระหว่างสองจุดเท่านั้น แต่เมื่อสถานีที่ต้องการติดต่อกันมีมากกว่าสองจุด จึงต้องทำเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Network) ขึ้น แบ่งเป็นสองรูปแบบหลัก คือ

AirConditionControl
1. เครือข่ายสวิตซ์ชิ่ง (Switching Network) ประกอบด้วยโหนด (Node) หลายๆโหนดเชื่อมโยงกันด้วยเส้นทางส่งข้อมูล  ข้อมูลจะถูกส่งจากต้นทางสู่ปลายทางโดยผ่านโหนดต่างๆ ของเครือข่าย โหนดจะมีหน้าที่รับส่งข้อมูลให้กับสถานีที่ใช้โหนดนั้น การเชื่อมโยงระหว่างโหนดกับสถานีจะเป็นแบบจุดต่อจุด แต่การเชื่อมโยงระหว่างโหนดกับโหนดจะเป็นแบบมัลติเพลกซ์ คือ ใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านอาจผ่านโหนดกี่โหนดก็ได้ โดยเครือข่ายสวิตซ์ชิ่งจะเลือกเส้นทางที่สะดวกและเหมาะสมให้ ตัวอย่าง เช่น เครือข่ายแพ็กเกจสวิตซ์ (Package switched Network) ข้อมูลจาก A ส่งไปยัง B อาจผ่านโหนด 1 และ 2 หรือ ผ่านโหนด 1, 3 และ 2 ก็ได้ แล้วแต่เส้นทางที่เหมาะสมในขณะส่ง
 
แผงควบคุม

2. เครือข่ายบรอดคาสต์ (Broadcast Networks) หรือเครือข่ายแพร่สัญญาณ    การส่งข้อมูลจากโหนดใดโหนดหนึ่งจะสามารถแพร่กระจายสัญญาณออกไปยังทุกโหนดในเครือข่าย และทุกโหนดจะสามารถรับข้อมูลได้เหมือนกัน เครือข่ายบรอดคาสต์ต้องสื่อกลางในการส่งข้อมูลเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งอาจเป็นชั้นบรรยากาศ หรือสายเคเบิลเพียงสายเดียว เช่น ในเครือข่ายวิทยุ เครือข่าย GPRS เครือข่ายดาวเทียม และเครือข่ายแบบบัส

แต่ละแบบการส่งสัญญาณติดต่อกันหลายๆ สัญญาณในเวลาเดียวกันหรือติดต่อระหว่างหลายสถานีพร้อมๆกัน ก็จะใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ กันตามความเหมาะสมของแต่ละระบบ เช่น การใช้ตัวพาหะคนละความถี่ ใช้เทคนิคการมัลติเพลกซ์แบบความถี่ หรือแบบมัลติเพลกซ์แบบแบ่งเวลาที่ระบุสถานีผู้ส่ง

สถานีแม่ (Master Station) ตัวสถานีแม่จะประกอบด้วย
1. PLC พร้อมหน่วยอินพุตเอาต์พุต
2. คอมพิวเตอร์
3. โต๊ะควบคุม (Control Desk) และแผงแสดงการทำงาน (Mimic Panel)

สถานีลูก (Slave Station) ตัวสถานีลูกจะประกอบด้วย
1. PLC พร้อมหน่วยอินพุตเอาต์พุต
2. อุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม เช่น บานประตูระบายน้ำ อุปกรณ์วัดระดับน้ำ อุปกรณ์วัดปริมาณฝน

COD OnlinePanel